บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

RSS
บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพลงกันตรึมป้องกันโรคซึมเศร้า

บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพลงกันตรึมป้องกันโรคซึมเศร้า

บริการวิชาการ โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีใหม่ในสถานการณ์ covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล New normal

บริการวิชาการ โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีใหม่ในสถานการณ์ covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล New normal

บริการวิชาการ โครงการสื่ออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง

บริการวิชาการ โครงการสื่ออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง