บริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

RSS
โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ 2563

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ โดยมีกิจกรรม การแสดง...