กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจบุรี

RSS
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันเครือข่าย  จัดการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมในยุค Next Normal" วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมในยุค Next Normal" วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65

รศ.ดร สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตรฺ์กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง "การสร้างสรรค...
  • Admin WTU Website
21 ตุลาคม "วันพยาบาลแห่งชาติ" คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม "วันพยาบาลแห่งชาติ" คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม "วันพยาบาลแห่งชาติ" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเท...
  • Admin WTU Website
นิสิตพยาบาลและคณาจารย์ร่วมโครงการวันมหิดลกับสำนักกิจ  ในวันที่  27 กันยายน 2565

นิสิตพยาบาลและคณาจารย์ร่วมโครงการวันมหิดลกับสำนักกิจ ในวันที่ 27 กันยายน 2565

นิสิตพยาบาลและคณาจารย์ร่วมโครงการวันมหิดลกับสำนักกิจ ในวันที่ 27 กันยายน 2565  
  • Admin WTU Website
โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสาบริการประชาชน ที่รพ.สต.บ่อปั้น ต.สระยายโสม อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี วันที่ 9 ก.ย.65

โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสาบริการประชาชน ที่รพ.สต.บ่อปั้น ต.สระยายโสม อ.อู่ทองจ.สุพรรณบุรี วันที่ 9 ก.ย.65

อ.อัมพร สัจจะวีรวรรณ รศ.พัชรี ตันศิริ อ.จันทรรัศม์ ไตรย์ปักษ์ อ.ณัฐชนน ผุยนวล และนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน ปฏิบัติกิจกรรมประเมินภาวะสุขภาพข...
  • Admin WTU Website