โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

RSS
โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน” ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วันที่ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

 

โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website