การอบรมแพทยศาสตรศึกษาหัวข้อ Standard Setting and Grading

RSS
การอบรมแพทยศาสตรศึกษาหัวข้อ Standard Setting and Grading

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดการอบรมหัวข้อ Standard setting and Grading เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนทั้งคณะแพทย์และอาจารย์คณะอื่นๆ ที่เข้าร่วมการอบรม มีความเข้าใจในวิธีการตัดเกรดได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน โดยมี ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ เป็นวิทยากร


และยังได้มีถ่ายทอดการอบรมออนไลน์ไปยังศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลกำแพงเพชรผ่านโปรแกรม Yealink เพื่อความสะดวกต่อผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการอบรมอีกด้วย

 

  • Admin WTU Website