รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างที่ทำการถาวรของทันตแพทยสภา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างที่ทำการถาวรของทันตแพทยสภา ณ ห้องประชุมคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย