รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

สัมมนาทันตกรรมรากเทียม

เมื่อวันที่ 8-13 มีนาคม 2561 อ.ทพ.ธนสิน บุญทวีคุณ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียมนานาชาติ KAOMI/OSTEOLOGY FOUNDATION JOINT MEETING 2018 ณ THE-K HOTEL กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวงการทันตกรรมรากเทียม