รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติ Assessment workshop for clinical teacher

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ Assessment workshop for clinical teacher โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจ มีความเข้าใจหลักการและวิธีการสำคัญของการวัดประเมินผลนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก สามารถออกแบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ