รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. วาระที่ 2ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. วาระที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง