รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ พล.ร.ต.ดร.ทพ.จตุพร พุกกะเวส ได้เข้าร่วมประชุมสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์ทันตกรรมสยามนครอินทร์