รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ O.R.S.Th. รวมแนวคิดพิชิตจัดฟัน Ep.1

เมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2561 อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล พล.ร.ต.ดร.ทพ.จตุพร พุกกะเวส อ.ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์ อ.ทพญ.ศิริรัตน์ ชั้นศิริ และ อ.ทพญ.ทิพย์จุฑา พรเลิศธนพงค์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 O.R.S.Th. รวมแนวคิดพิชิตจัดฟัน Ep.1 ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ สามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
ในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้เรียนเชิญ พล.ร.ต.ดร.ทพ.จตุพร พุกกะเวส และ อ.ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Jointplaying link to splint part II และ Early orthodontic treatment