รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. วาระที่ 2 ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ.สิริพร สาสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. วาระที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 โดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. รับทราบความเคลื่อนไหวและแนวทางการดำเนินงานของ ศ.ป.ท.
2. เป็นกระบอกเสียงของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการนำเสนอการจัดการเรียนการสอน และเสนอให้ ศ.ป.ท.รับรอง
3. รับทราบผลการสอบครั้งที่ 2 เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดด้อยของคณะฯ เพื่อใช้ในการศึกษาและปรับปรุงต่อไป