รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพ.ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 ณ ศุนย์ทันตกรรมจัดฟันสยามนครอินทร์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการของสมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย เรื่อง รวมแนวคิดพิชิตจัดฟัน EP.1 และวางแผนการจัดประชุมวิชาการของสมาคมในครั้งต่อไป