รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 106 (1/2561)

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ทพญ.กนกวรรณ ศรัทธากุล อ.ทพญ.ทิพย์จุฑา พรเลิศธนพงษ์ อ.ทพ.ธนกฤต หอวรรณภากร และ อ.ทพ.ศราวุธ วงศ์รัตนกาญจน์อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 106 (1/2561) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้อาจารย์ที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านทันตกรรมได้เป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้มาถ่ายถอดให้กับนิสิตและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ