รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ปรับปรุง TOS

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.ร.ต.ดร.ทพ.จตุพร พุกกะเวส อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
ได้เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการปรับปรุง Table of specifications ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน
เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรม
ของทันตแพทยสภาของบัณฑิตทันตแพทย์จากทุกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ