รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี