รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24

อาจารย์ ดร.ปัณณทัต บนขุนทด อาจารย์ ดร.ถาวรีย์ แสงงาม และ อาจารย์ยอดขวัญ ชื่นบาน อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 "Precision Lab for Thalassemia: ห้องปฏิบัติการแม่นยำ มุ่งนำวินิจฉัย ใส่ใจธาลัสซีเมีย" เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย