รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ BANIC 2018


วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

 ๒. เพื่อเป็นเวทีทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ

 ๓. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ

 รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.bba.ubru.ac.th