รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560