รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือน (บริการวิชาการ)

วันที่ 23 เมษายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ออกโครงการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ณ โรงเรียนพลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี