รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"

โครงการอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ" วันที่ 7 ตุลาคม


 พ.ศ.2561 ณ. อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สมบูรณ์

 อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง