รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ "การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและความสำคัญของงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีคณาจารย์และนิสิตสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม จัดฐานกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าฐานกิจกรรมการให้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) ความรู้เรื่องการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากแสง เสียง ความร้อนและท่าทางที่ผิดปกติในการทำงาน 2) การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ 4) การเลือกใช้และสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้อง