รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต รวมทั้งคณาจารย์ได้อบรมเสริมสร้างสมรรถนะและจริยธรรมในวิชาชีพในหลายๆ ด้านให้กับนิสิตก่อนฝึกงาน ตลอดจนรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากนางสาวซอลีฮ๊ะ ฝาและ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ศิษย์เก่า) ณ ห้องประชุมบัณฑิต ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563