รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีรับเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้กับนิสิตสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 และมอบหมวกเซฟตี้ ให้กับนิสิตปีที่ 3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและให้นิสิตได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ รวมทั้งมีเครื่องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย โดยมีอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี