รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ประชุมการประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร อาจารย์นีรนุช เนื่องวัง ได้เข้าร่วมการประชุม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กทม.