หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย

      กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารธุรกิจในสังคมยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชน ให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลก

“DBA, Western U. มาร่วมกันก้าวสู่ความเป็นผู้นำ”

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

    กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารธุรกิจในสังคมยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชน ให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลก

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ด.
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Business Administration
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : D.B.A.

การรับรองหลักสูตร

ตรวจสอบหลักสูตร คลิก

วิธีการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

หลักสูตรฉบับย่อ คลิก

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล 

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชาของหลักสูตร

แกลลอรี่

What people say

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Line Official @phdwesternu

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน