คณะทันตแพทยศาสตร์

 คณะทันตแพทยศาสตร์ (กรณีผู้มีความประสงค์ขอเทียบโอน)
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตาม
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธัการเทียบโอนหน่วยกอตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

2 ประกาศทันตแพทยสภา เรื่องแนวทางการรับรองคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด


คุณสมบัติผู้สมัคร 
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี/กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมรับรอง
(๒) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

Western Faculty of Dentistry aims to create and develop excellent products at the international level.

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความเชื่อว่าการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางการแพทย์ด้านช่องปาก ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาร่วมกับการใช้ศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบ้ติงานทางการแพทย์ด้านช่องปาก สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ไฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทุกด้าน ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชีวิต เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง.

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Dental Surgery Program

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ท.บ.
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Dental Surgery
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : D.D.S

การรับรองหลักสูตร

รายละเอียด ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2552

ระยะเวลาในการศึกษา

ตามเกณฑ์การเทียบโอน

สถานที่เรียน

โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย ทันตแพทยสภา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

แกลลอรี่

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต

เภสัชศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)