หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย

ปัจจุบันศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงานยังต้องการผู้เชี่ยววชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ในการวิจัยเป็นพื้นฐานในทางกฎหมายสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

“นิติศาสตร์มุ่งมั่น สรรค์สร้างความยุติธรรม เลิศล้ำความดีเป็นศรีเวสเทิร์น”

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงานยังต้องการผู้เชี่ยววชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ในการวิจัยเป็นพื้นฐานในทางกฎหมายสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Laws Program

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.ด. 
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Laws
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.D. 

การรับรองหลักสูตร

ตรวจสอบหลักสูตร คลิก

วิธีการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล 

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตยสภา และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชาของหลักสูตร

แกลลอรี่

What people say

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Line Official @phdwesternu

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน