หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย

      ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนในระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาการศึกษา เป็นต้นเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้
       มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเล็งเห็นว่าผู้บริหารการศึกษา และผู้สอนในสถานศึกษาทั้งในองค์กรการศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสำคัญในการทำในสิ่งเหล่านี้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนในสถานศึกษาในปัจจุบันและผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทางการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ 

“C&I มุ่งเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ”

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

     ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนในระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาการศึกษา เป็นต้นเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้
        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเล็งเห็นว่าผู้บริหารการศึกษา และผู้สอนในสถานศึกษาทั้งในองค์กรการศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษา ตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสำคัญในการทำในสิ่งเหล่านี้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้สอนในสถานศึกษาในปัจจุบันและผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทางการศึกษาในอนาคต อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ 

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
  • ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
  • ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
  • ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Curriculum and Instruction)

การรับรองหลักสูตร

ตรวจสอบหลักสูตร คลิก

วิธีการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

เริ่มเปิดดำเนินการ

ปี 2551

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปีการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล 

การประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกระทรวงอุดมศึกษาฯ อนุมัติ/รับรอง/รับทราบ หลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

การสมัครเข้าศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

รายวิชาของหลักสูตร

แกลลอรี่

What people say

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Line Official @phdwesternu

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน