สำนักวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างบริหารของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538
เดิมมหาวิทยาลัยชื่อมหาวิทยาลัยณิวัฒนา ก่อตั้งขึ้นในวันอันเป็นมงคลฤกษ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2538 ในวาระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ
   มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จวบจนวันที่ 16 สิงหาคม2547 จึงได้เปลี่ยนใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่เข้มเเข็งและมีคุณภาพ มีศักยภาพในการประสานงานวิชาการ และบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด

พันธกิจ

ประสานงานด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก และประสานงานด้านวิชาการกับคณะ/สาขา และหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา รวมถึงการจัดตารางสอนและกลุ่มการเรียน การจัดและดูแลการใช้ห้องเรียนการจัดสอบ การอบรมและพัฒนาด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ การประเมินผลการสอน งานขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จดหมายแจ้งพิธีประสาทปริญญาบัตร

กำหนดการ

ตรวจสอบรายชื่อ

แบบสำรวจอาหารของญาติบัณฑิต
-ใบแจ้งยอดชำระเงิน

แบบตอบรับเข้าร่วม
- ขั้นตอนการชำระเงิน 
- ใบแจ้งยอดชำระเงิน
- ชำระเงินได้ถึง15 ก.พ 67

การแต่งกาย - แต่งหน้า

การเดินทางและแผนผัง

ติดต่อสอบถาม

QR.png__PID:39fc7bce-f485-464b-a344-3433c0b41a03

ดาวโหลดคู่มือแนะนำ
การเข้ารับประสาทปริญญาบัตร
 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖  คลิกที่นี่
 หรือสแกน QR Code
(ปัดซ้ายเพื่อเปิดหน้าถัดไป)

สูจิบัตร-แก้ไขอัตลักษณ์-18-2.67.png__PID:a22ea0a9-60e5-4de0-bc10-47906836e7a9

ดาวโหลดสูจิบัตรประสาทปริญญาบัตร
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ คลิกที่นี่
หรือสแกน QR Code
(ปัดซ้ายเพื่อเปิดหน้าถัดไป)

Section
Drop element here