รับสมัครนิสิตใหม่ 2564

สมัครเรียน

หนังสือเวียนคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2562
 • วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
 • ผู้มีอำนาจในการอนุมัติขอลาของบุคลากรและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การเปลี่ยนแปลงการทำงานและวันหยุด
 • แนวปฏิบัติการกระบวนการสอบกรณีขาดสอบสำหรับนิสิตกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ที่ศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกล

หนังสือเวียน

 • ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการศึกษาดูงาน
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอวิจัยในโครงการการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่10
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความการประชุมระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ปี 2562
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
 • การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
 • ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น