คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานคณะ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 • IQA 2.2(ระดับหลักสูตร)  แบบสอบถาม สำหรับบัณฑิต
 • IQA   แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงการ 
 • IQA (3.2/3.3/6.1ระดับหลักสูตร)  แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษา 
 • IQA. 2.1 (ระดับคณะวิชา)  แบบประเมินความพึงพอใจการส่งเสริมการวิจัยและวิชาการของบุคลากร
 • IQA. 4.1/5.1 (ระดับคณะวิชา)  แบบสอบถามความความพึงพอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • IQA. (4.3 /3.2/3.3/6.1(ระดับหลักสูตร ) แบบสอบถามความความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา
 • IQA 5.4 ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
 • IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ แบบประเมินความคิดเห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 • IQA 5.4 ข้อ 12 และIQA 2.1  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
 • IQA  5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4  ผระดับคณะวิชาและสถาบัน)  แบบประเมินตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะบริการบริหารของคณะวิชา/มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา

การขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ จรัสพงศ์ คลังกรณ์

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพิชชา เถลิงพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ อินหว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ สุขสม

แบบฟอร์มการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

 • การเขียนบทความวิจัย
 • การเขียนบทความวิชาการ
 • แบบฟอร์มตัวอย่างโปสเตอร์
 • ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
 • แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย (บว.12)

สรุปแบบความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560

สรุปแบบความพึงพอใจ

ทั่วไป

 • พระราชกฤษฎีกาออกตามควาในประมวลรัชฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561
 • ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ
 • ตารางเปรียบเทียบประกาศ กพอ.  พ.ศ. 2550 - 2556 และ พ.ศ 2560
 • ระเบียบ กกอ. หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาารย์ ม. เอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2560
 • ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย กำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

เลขที่่ 600 หมู่ที่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทร.035-651-000 ต่อ 7131 หรือ 088-585-2040

E-Mail : bus2541_wtu@hotmail.com

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น