คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศคณะ

 • ตารางเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
 • ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ปีการศึกษา2561
 • ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ปีการศึกษา2561
 • ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา2561
 • ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสหกรรมบริการ ปีการศึกษา2561
 • ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา2561

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 • ขั้นตอนการแก้ไขเกรด I
 • ขั้นตอนการแก้ไขเกรด F
 • แบบคำร้องทั่วไป
 • ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร

การขอจบการศึกษา

 • ขั้นตอนการทำเรื่องของจบการศึกษา
 • แบบคำร้องขอจบการศึกษา
 • แบบคำถามสำหรับบัณฑิต
 • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • แบบฟอร์มจองชุดครุย
 • ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร
 • ดาวน์โหลด File ชุดครุย

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มโครงงานคอมพิวเตอร์
 • แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คู่มือการพิมพ์งานวิชา BU3102 การวิจัยธุรกิจ

แบบฟอร์มมคอ.3

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปกติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทางไกล
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปกติ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทางไกล

แบบฟอร์ม มคอ.5

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปกติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทางไกล
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปกติ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทางไกล

แผนกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculun mapping)

 • รายวิชา(Curriculun mapping)คบธ. ปกติ-ทางไกล
 • รายวิชา(Curriculun mapping)บัญชี ปกติ-ทางไกล
 • รายวิชา(Curriculun mapping)รปศ. ปกติ-ทางไกล

คู่มือ

 • คู่มือการทำข้อสอบสำหรับนิสิต (Clip)
 • คู่มือการทำข้อสอบสำหรับนิสิต
 • คู่มือการใช้ระบบ Cyber-U นิสิต
 • คู่มือการใช้ระบบ Cyber-U อาจารย์
 • Wems-Manual-Teacher
 • ระบบตัดเกรด

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

เลขที่่ 600 หมู่ที่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทร.035-651-000 ต่อ 7131 หรือ 088-585-2040

E-Mail : bus2541_wtu@hotmail.com

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์