สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คู่มือ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ไฟล์แนบ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ไฟล์แนบ
เกณฑ์การประเมิน
สรุปเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ไฟล์แนบ
สรุปเกณฑ์การประเมินระดับสถาบัน ไฟล์แนบ
สรุปเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ไฟล์แนบ
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไฟล์แนบ
ประกาศสภาการพยาบาล การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ไฟล์แนบ
ประกาศทันตแพทยสภา หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ไฟล์แนบ
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๙ไฟล์แนบ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2560ไฟล์แนบ
คะแนนระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบันปีการศึกษา 2560ไฟล์แนบ
การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไฟล์แนบ
ปฏิทินตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ

คู่มือการประกันคุณภาพ


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมการศึกษา พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)   ไฟล์แนบ
คู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับคณะวิชาและสถาบันไฟล์แนบ
คู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับหลักสูตร ไฟล์แนบ
คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (3-2-55) ไฟล์แนบ
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไฟล์แนบ
คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2563 ไฟล์แนบ
คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสิต ไฟล์แนบ

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
ไฟล์แนบ
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ไฟล์แนบ
ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education)ไฟล์แนบ
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ไฟล์แนบ
การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวง เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ไฟล์แนบ
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 ไฟล์แนบ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559ไฟล์แนบ
เกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ 2555 ไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา ไฟล์แนบ

ประกาศจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประกาศทั่วไป

ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ไฟล์แนบ

ประกาศคำสั่งการแต่งตั้งบริหาร

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ไฟล์แนบ
คำสั่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ไฟล์แนบ

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปี 2562ปี 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และพัสดุทางวิทยาศาสตร์ แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์

ประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบุคลากร

ปี 2562ปี 2563
การแต่งกายเครื่องแบบบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการไฟล์แนบ

แบบประเมินคุณภาพการศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากร

ปี 2562
IQA 2.1 (ระดับคณะวิชา) แบบประเมินการสนับสนุนการวิจัย (เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 4.1-5.1 (ระดับคณะวิชา) แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร (ม.เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 (ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน) เเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะและสถาบัน ไฟล์แนบ
IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 3.1-3.2-3.3-4.1-4.3-5.1-5.2-5.3-6.1 แบบสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไฟล์แนบ

แบบประเมินคุณภาพการศึกษา บุคคลภายนอก

ปี 2562
IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 12 และ IQA 2.1 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน (ม.เวสเทิร์น) แนบไฟล์

แบบประเมินคุณภาพการศึกษา นิสิต

ปี 2562
IQA 2.2 แบบสอบถามบัณฑิต (เวสเทิร์น)
ไฟล์แนบ
IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร) แบบประเมินรายวิชา wtu (ม.เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย wtu (ม.เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อ (แบบประเมินโครงการของกิจการนิสิต) ไฟล์แนบ
IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5023

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น