สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ/คำสั่ง ภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประกาศทั่วไป

ประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ไฟล์แนบ

ประกาศคำสั่งการแต่งตั้งบริหาร

คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ไฟล์แนบ

คำสั่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ไฟล์แนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา

คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี 2562   ปี 2563   
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และพัสดุทางวิทยาศาสตร์ แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์
คำสั่ง คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาผ่านระบบทางไกล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แนบไฟล์แนบไฟล์
ประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบุคลากรปี 2564
การแต่งกายเครื่องแบบบุคลากรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการไฟล์แนบ

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น