ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ประกันอุบัติเหตุ

    มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา และได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร

    ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และสะดวกที่สุด รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่รับการรักษาให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง ติดต่อที่สำนักกิจการนิสิตเพื่อดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย แนบหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน – ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องมีบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ (อุบัติเหตุจากกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ) รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต

หมายเหตุ
การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับบัตรประจำตัว โดยนิสิตจะได้รับความคุ้มครองทุกคน กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท