ปริญญาเอก-ปริญญาโท-ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

WESTERN UNIVERSITY

หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545

     โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 กําหนดให้มีการเทียบ โอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบ โอนผลการเรียนระดับปริญญาไปแล้วนั้น เพื่อการรักษามาตรฐานการศึกษาและการเทียบโอนผลการ เรียนดังกล่าว ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกําหนด หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ขึ้น

     ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติ ราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติ ราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้

     1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
          1.1 ต้องมีความรู้พื้นฐานตามที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ของทบวงมหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้
               (1) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สําเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
               (2) กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
          1.2 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
          1.3 สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา อาจกําหนด คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนเพิ่มเติมก็ได้ เช่น ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้ในคณะวิชาที่ต้องการ ขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชากําหนด เป็นต้น

     2. สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
          2.1 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษา
          ระดับปริญญาตรี
               (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
               (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
               (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
               (4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของ จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
               (5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่ นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
               (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อย หนึ่งปีการศึกษา
               (7) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับ ความเห็นชอบแล้ว

          ระดับบัณฑิตศึกษา
               (1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ เทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
               (2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
               (3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน ตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร S
               (4) การเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่สถาบัน อุดมศึกษากําหนดโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
               (5) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสาม ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
               (6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่ นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
               (7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อย หนึ่งปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
               (8) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษา เข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับ ความเห็นชอบแล้ว

          2.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
               (1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและ ระดับการศึกษาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอเทียบต้องการ
               (2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม รายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
               (3) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ แต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต่ํากว่า ระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะให้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน ตัวอักษร และไม่มีการนํามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

               (4) การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน
               (5) การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีที่ขอเทียบ และสําหรับจํานวนหน่วยกิตของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จะให้เทียบโอนได้ ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นๆ และตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1
               (6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่รับโอนอย่างน้อย หนึ่งปีการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี และสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตามความเหมาะสม โดยให้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นๆ และตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1

     3. สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณา กําหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ข้างต้น
     4. กรณีที่การเทียบโอนผลการเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
     5. การเทียบโอนผลการเรียนที่ดําเนินการไปแล้วก่อนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปสมบูรณ์ตามประกาศฯ ฉบับนี้ และการดําเนินการต่อไปให้เป็นไป ตามประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป