ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  การลงทะเบียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ
 การลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตคณะสาขาวิชาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทำการลงทะเบียนและออกใบแจ้งการชำระเงินแต่ละภาคให้นิสิตตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 ขั้นตอนดังนี้
 1. นิสิต login เข้าระบบสารสนเทศ  https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login
2. ปรับปรุงที่อยู่นิสิต(ก่อนเข้าสู่หน้าหลัก)
3. ทำการลงทะเบียน เมนูลงทะเบียนเรียน พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินใหม่(แบบรายเดือน)
4. ชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว นิสิตจะสามารถเข้าเรียนในระบบ https://xstudi.western.ac.th/user/login
ภายใน 1-2 วันทำการของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
การลงทะเบียนสำหรับนิสิตคณะสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาตร์
นิสิตลงทะเบียนด้วยตัวเองในระบบสารสนเทศ(XRegis)
ขั้นตอนดังนี้
1. นิสิต login เข้าระบบสารสนเทศ https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login
2. ปรับปรุงที่อยู่นิสิต(ก่อนเข้าสู่หน้าหลัก)
3. ทำการลงทะเบียน เมนูลงทะเบียนรายวิชา นิสิตเลือกรายวิชาตามแผนการเรียน
4. นิสิตส่งข้อมูลรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติรายวิชาลงทะเบียน
5. หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชาลงทะเบียนแล้วส่งกลับคืนนิสิต ให้นิสิตยืนยันการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
6. ชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้ว การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ 1-2 วันทำการของมหาวิทยาลัย