คณะเภสัชศาสตร์

ผลงานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ  "การใช้ยาอย่างปลอดภัย และจากพืช-สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์" ณ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าไปบรรยายเรื่อง "การใช้ยาอย่างปลอดภัย" และจัดนิทรรศการณ์ให้ความรู้เรื่อง จากพืช-สมุนไพร สู่ผลิตภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา

การนำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ ของนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

โครงการ การใช้ยาอย่างปลอดกัยในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ "การใช้ยาอย่างปลอดกัยในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19" ให้แค่คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุคมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดปทุมธานี

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) "จังหวัดสุพรรณบุรี" วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสหวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) "จังหวัดสุพรรณบุรี" ณ วัดทะเลบก ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

การให้ความรู้เรื่อง  "การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" ณ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าไปให้ความรู้เรื่อง "การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" กับนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา

การอบรม "การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19"

ช่องทางติดต่อ

คุณน้ำฝน  เหลาชำนิ
โทร. 0-2563-5252 ต่อ 1310 หรือ 2312
วันทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์
(หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-17.00 น

Section
Drop element here

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น