ปริญญาเอก

ปฎิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

ปฎิทินการสอบวัดคุณสมบัติ (QE)
นิสิตระดับปริญญาเอก

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2564

วันที่รับเอกสาร/วันที่สอบเวลาปิดรับเอกสาร/เวลาสอบหมายเหตุ
  3 กันยายน 256408.30 - 16.30 น. 1. นิสิตตรวจสอบผลการเรียน ออกครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
  2. นิสิตที่ประสงค์จะขึ้นสอบ ให้ยื่น ใบ บว.02 ไม่เกินวันที่ 3 กันยายน 2564
    3. ชำระค่าสอบ 60,000 (ยอดในระบบครบ 230,000บาท )
  18 กันยายน 256409.45 – 10.15 น .ข้อสอบชุดที่ 1
 13.00 - 16.00 น.ข้อสอบชุดที่ 2

ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2564

วันที่รับเอกสาร/วันที่สอบเวลาปิดรับเอกสาร/เวลาสอบหมายเหตุ
  3 มกราคม 256508.30 - 16.30 น. 1. นิสิตตรวจสอบผลการเรียน ออกครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
  2. นิสิตที่ประสงค์จะขึ้นสอบ ให้ยื่น ใบ บว.02 ไม่เกินวันที่ 3 มกราคม 2565
    3. ชำระค่าสอบ 60,000 (ยอดในระบบครบ 230,000บาท )
22 มกราคม 256509.00 - 12.00 น.ข้อสอบชุดที่ 1
 13.00 - 16.00 น.ข้อสอบชุดที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2564

ลำดับหลักสูตรรายชื่อ
 1 หลักสูตรและการสอนนางสาวภัทรานิษฐ์ พรหมสุรินทร์ 
 2หลักสูตรและการสอน นายอรรถวุฒิ มุขมา 
  3หลักสูตรและการสอน  นางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย 
 4หลักสูตรและการสอน นางนุศรา สุโง๊ะ 
 5หลักสูตรและการสอน นางสาวจิรภา ศรีนวล 
 
 1การจัดการภาครัฐและเอกชน ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์ สมบูรณ์
2การจัดการภาครัฐและเอกชน  นายกิตตินันท์ ขำดี
3การจัดการภาครัฐและเอกชนนางสาวธมนวรรณ เสมี
4การจัดการภาครัฐและเอกชนนายโชติศักดิ์ นาคคง
5การจัดการภาครัฐและเอกชนนางสาวสุวันทนี ช่อผกา
6การจัดการภาครัฐและเอกชนนางสาวตาณ คงทน
7การจัดการภาครัฐและเอกชนนางสาวอุมาพร โวลา
8การจัดการภาครัฐและเอกชนนายอัครวินท์ ขำขุด
9การจัดการภาครัฐและเอกชนนายสุธี โนวาง
1นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายเอกพงศ์ คลังกรณ์
2นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายถรรถ แสงจิตต์
3นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายศุภวัฒน์ สรรพจารย์
4นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายวรุตม์ จันทร์ทอง
5นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนางสาวณัฏฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์
6นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์
7นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายชูเดช พันทวี
8นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายพร้อมพล พระพรหม
9นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนางสาวณัฐนันท์ ทองทรัพย์
10นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายณัฐวุฒิ วัฒนผลิน
11นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี
12นิติศาสตดุษฎีบัณฑิตนายณัฐวัตร ตันศิริเสถียร
1การบริหารการศึกษานางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว
2การบริหารการศึกษานางสาวพัชรี ศรีวิเศษ
3การบริหารการศึกษานางสาวอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์
4การบริหารการศึกษานายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร
5การบริหารการศึกษานายบุณยภู ภูติรัตน์
6การบริหารการศึกษานางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิ
1สาธารณสุขศาสตร์นายสรรเพชญ เรืองอร่าม
2สาธารณสุขศาสตร์นางพรพรหม เพาสีนวล
1รัฐประศาสนศาสตร์นางสาวอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์
2รัฐประศาสนศาสตร์นายไพวรรณ ศรีสารคาม
3รัฐประศาสนศาสตร์พันเอกธนกฤต นพคุณวิจัย
4รัฐประศาสนศาสตร์นางสาวขวัญณพัทสร ชาญทะเล
5รัฐประศาสนศาสตร์นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล
6รัฐประศาสนศาสตร์นายสรวิศทชากร เลขานุกิจ
7รัฐประศาสนศาสตร์นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์
8รัฐประศาสนศาสตร์นางสมหวัง โชติการ
1บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนายดนัย อินทรพยุง
2บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนางสาวจิราภรณ์ แกนุ
3บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนายธนะพัฒน์ วิริต
4บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนางสาวศิราณี เมฆลอย
5บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนายเสฏฐวุฒิ มัชฌิมารัตน์
6บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนายศรวัสย์ ไพศาสศรวัส
7บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนาวาโทภณ ทัพพินท์กร ร.น.
8บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนายธนิตพงศ์ มัลลิจารุพงศ์