รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ติดต่อคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น