รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับอนุญาต ให้ประกอบการเลขที่ 2/1 2540 เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการสอนหลักสูตรต่างๆ สำหรับ บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังปห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป้นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา สังคมประเทศชาติและมุนษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน มีหลักสูตรในปัจจุบันรวม 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร ปริญญาเอก 6 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การสร้างเสริม การพัฒนาตนเองและพัฒนาสถาบันและพัฒนาประเทศชาติ โดยมีการผลิตบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพทั้งการบริหารการศึกษาและการสอน

ติดต่อคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น