รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

หลักสูตรปริญญาเอก

มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา คือ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ข้อมูลหลักสูตร

Address

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-563-5252

Information

อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393

น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482

Line ID Offical : @westernonline