รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน
Section

ปริญญาเอก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปริญญาเอก

 • บว.01 แบบฟอร์มเลือกแผนการศึกษา
 • บว.02 แบบฟอร์มขอเสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ 
 • บว.03 แบบฟอร์มเสนอโครงร่าง 
 • บว.04 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบหัวข้อ/เค้าโครง 
 • บว.05 แบบฟอร์มรายงานผลการสอบหัวข้อ/เค้าโครง 
 • บว.06 แบบฟอร์มขอเก็บรวบรวมข้อมูล 
 • บว.07 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน 
 • บว.08 แบบฟอร์มรายงานผลการสอบป้องกัน 
 • บว.09 แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม 
 • บว.10 แบบฟอร์มขอส่งเล่มและบทความพร้อม CD 
 • บว.11 แบบฟอร์มจบการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 • บว.12 แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย 
 • บว.13 แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารวิชาการ

ปริญญาเอก

เอกสารขอสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

 • ค่าธรรมเนียมการขอสำเร็จการศึกษา
 • แบบสอบถามสำหรับนิสิต 
 • แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต 
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
 • ใบจองชุดครุย 
 • ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต 
 • เอกสารในการยื่นขอสำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • แบบคำร้องทั่วไป
 • แบบการจัดหน้างานวิจัยเชิงปริมาณ 
 • แบบการพิมพ์งานวิจัยเชิงปริมาณ

ติดต่อคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น