สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ.png__PID:f46337dd-1b32-4494-ad8d-d766c89cbc05
แบบประเมินคุณภาพการศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากรปี 2564   
IQA 2.1 (ระดับคณะวิชา) แบบประเมินการสนับสนุนการวิจัย (เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 4.1-5.1 (ระดับคณะวิชา) แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร (ม.เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 4 (ระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน) เเบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารคณะและสถาบัน ไฟล์แนบ
IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 3.1-3.2-3.3-4.1-4.3-5.1-5.2-5.3-6.1 แบบสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไฟล์แนบ
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา บุคคลภายนอกปี 2564
IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 12 และ IQA 2.1 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน (ม.เวสเทิร์น) แนบไฟล์
แบบประเมินคุณภาพการศึกษา นิสิตปี 2564
IQA 2.2 แบบสอบถามบัณฑิต (เวสเทิร์น)
ไฟล์แนบ
IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร) แบบประเมินรายวิชา wtu (ม.เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA 5.4 แบบฟอร์มที่ 5.4 ตัวบ่งชี้ข้อ 11 (ระดับหลักสูตร) แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย wtu (ม.เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ
IQA แบบสอบถามความความพึงพอใจของนิสิตต่อ (แบบประเมินโครงการของกิจการนิสิต) ไฟล์แนบ
IQA 7.3 แบบประเมินการสารสนเทศ (เวสเทิร์น) ไฟล์แนบ

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น