สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง อว.

พระราชบัญญัติ

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2562

กฎกระทรวง

 • กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 • กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบัน พ.ศ. 2565

ประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ พ.ศ. 2561
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  ตารางอ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED (International Standard Classification of Education)
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559
 • ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา

หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร

 • หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Section
Drop element here