สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

การตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ

วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI 1, TCI 2)

ตรวจสอบรายชื่อวารสาร


วารสารนานาชาติที่ ก.พ.อ. รับรอง เช่น ( Scopus, ERIC )


รายชื่อวารสารต้องห้ามใน Beall's List และบัญชีสำนักพิมพ์

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5023

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น