คณะแพทยศาสตร์ - สาขาแพทยศาสตร์ 

KNOWLEDGE MANAGEMENT

       คณะแพทยศาสตร์ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19, 26 และ 29 พฤษภาคม 2563 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 8, 14 และ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมี ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธ์ุ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติเป็นเป็นวิทยากร
       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถวางแผนการจัดการสอน และจัดทำแผนการสอนได้


       คณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมีอาจารย์ นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากร
      มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

       คณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความเข้าใจในหลักสูตรถูกต้อง ตรงกัน นำไปถ่ายทอดต่อได้ และสามารถถ่ายทอดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตร (Program Learning Outcomes ทั้ง PLOs และ Sub PLOs) สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชา Course learning Outcomes: CLOs) ได้

       คณะแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ให้กับอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมี อาจารย์ นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ Case-based learning ในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และ ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นคลินิก
       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนชั้นคลินิก มีความเข้าใจในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตถูกต้อง ตรงกัน นำไปถ่ายทอดต่อได้ สามารถจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นคลินิกให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของหลักสูตร (Program Learning Outcomes-PLOs) ได้

Section

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น