หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

KNOWLEDGE MANAGEMENT หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10" เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Meeting

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล" ในพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Meeting

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน ในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Meeting

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน 

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากร

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19, 26, 29 พฤษภาคม 2563 โดยมี ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น