คณะสัตวแพทยศาสตร์

KM

โครงการ อบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ หัวข้อ "อ่านเปเปอร์อย่างไรให้ไม่ท็อกซิก"

เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นร่วมกันของนิสิต และอาจารย์ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในการอ่านบทความทางวิชาการ และการเลือกบทความวิชาการจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ดำเนินโครงการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

โครงการ อบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ หัวข้อ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน meta-analysis, systematic review และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน"

เป็นโครงการที่นำเอาการวิเคราะห์อภิมานที่เป็นงานวิจัยประเภทหนึ่งที่มีการดำเนินการอย่างแพร่หลายอย่างยาวนาน และกำลังเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นในการหาข้อสรุปที่ชัดเจน ลุ่มลึกและถูกต้อง จากการสังเคราะห์ในประเด็นปัญหาเดียวกัน ซึ่งวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยแบบอื่นไม่สามารถเสนอผลการวิจัยได้ชัดเจนเช่นนี้ และนอกจากนี้ยังสามารถสรุป เชื่อมโยงผลจากการวิจัยหลายๆ เรื่อง เข้าด้วยกันได้ โดยผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ไม่ถูกแทรกแซง ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย การประยุกต์ใช้ ดังนั้นนักวิจัยจำเป็น ต้องมีความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์อภิมานอย่าง ถ่องแท้และลึกซึ้ง รวมทั้งมีความตระหนักถึงข้อจำกัดของการวิเคราะห์อภิมาน อคติจากการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหา ดำเนินโครงการในวันที่ 29 มกราคม 2565 

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น