คณะสัตวแพทยศาสตร์

KM

โครงการ อบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ หัวข้อ "อ่านเปเปอร์อย่างไรให้ไม่ท็อกซิก"

เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นร่วมกันของนิสิต และอาจารย์ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในการอ่านบทความทางวิชาการ และการเลือกบทความวิชาการจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ดำเนินโครงการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
อาคารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,083-066-5205
เลขาคณะสัตวแพทยศาสตร์

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น