รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

       โครงการและผลงานของทางทคณะนิติศาสตร์จัดขึ้นประกอบไปด้วยด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการบริการวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพ

บริการวิชาการแก่สังคมและศิลปวัฒนธรรม

แผนด้านบริการวิชาการแก่สังคม61

อ่านรายละเอียด

แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมปี61

อ่านรายละเอียด

แผนทำนุศิลปวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียด

แผนดำเนินงานทำนุศิลปวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียด

แผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมปี61

อ่านรายละเอียด

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึก 2561

อ่านรายละเอียด

แบบสำรวจความต้องการของชุมชนฯ ปี 61

อ่านรายละเอียด

ตารางสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการ ประจำปีการศึก 2561

อ่านรายละเอียด

สิ่งสนับสนุน

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น